background image - football field
 

 

prawidlowe-odzywianie

 


Licznik odwiedzin:


Nabor

Polska szkó?ka pi?karska „TGA”dzia?aj?ca w Edynburgu i Glasgow
rozpoczyna nabór pi?karzy i pi?karek w Dundee. Przyjmujemy dzieci
i m?odzie? w wieku od 4 do 16 lat

Spotkanie orgnizacyjne
w pi?tek 09.03.2012
o godzinie 18:00 w Dundee International
Women’s Centre-Unit 9 Manhattan Business
Park-Dundonald Street Dundee DD3 7PY


 

 

 

 

 

 


Sztab szkoleniowy

W naszym klubie ka?dy trening z dzie?mi prowadzi dwóch trenerów - s? to ludzie z do?wiadczeniem i certyfikatami a tak?e absolwenci AWF oraz po sta?ach w polskich klubach, ale przede wszystkim ludzie z pasj? i doskona?ym kontaktem z m?odymi adeptami pi?ki no?nej. Uwa?amy, ?e na tym etapie rozwoju, wa?niejsze jest zrozumienie dzieci i ich psychiki, ni? samego futbolu.

Rozgrywki

Nasi pi?karze z grupy U10 graj? obecnie w lidze ESDA w Beckham  i Zindane Division a grupa u8 co tydzien w niedziel? rozgrywa turniej  organizoany przez Leith Academy. Mamy za soba trzy  wyjazdy do polski  4, 7,  i 14 dniowe na obozy i turnieje.

Trenuj z nami!

Nasza praca z najm?odszymi jest przepe?niona pasj? i entuzjazmem.. W razie dodatkowych pyta? prosimy o kontakt:

Wojtek Rusin
tel: 07809373744

?ukasz Rusin
tel: 07703611844

 

 Sebastian:07843982431Zapraszamy! Trenuj z pasj?!